rss http://www.bcex.ru/rss ru Храм иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость» на Шпалерной улице 2009 120 НЕДЕЛЯ 11 ПО ПЯТИДЕСЯТНИЦЕ http://www.bcex.ru/info/news/nedelya-11-po-pyatidesyatnicze Fri, 18 Aug 2017 16:55:23 +0300 http://www.bcex.ru/info/news/nedelya-11-po-pyatidesyatnicze НЕДЕЛЯ 10-я ПО ПЯТИДЕСЯТНИЦЕ http://www.bcex.ru/info/news/nedelya-10-ya-po-pyatidesyatnicze1 Fri, 11 Aug 2017 11:03:17 +0300 http://www.bcex.ru/info/news/nedelya-10-ya-po-pyatidesyatnicze1 НЕДЕЛЯ 9-я ПО ПЯТИДЕСЯТНИЦЕ http://www.bcex.ru/info/news/nedelya-9-ya-po-pyatidesyatnicze1 Fri, 04 Aug 2017 10:31:20 +0300 http://www.bcex.ru/info/news/nedelya-9-ya-po-pyatidesyatnicze1 НЕДЕЛЯ 8-я ПО ПЯТИДЕСЯТНИЦЕ http://www.bcex.ru/info/news/nedelya-8-ya-po-pyatidesyatnicze2 Fri, 28 Jul 2017 16:03:32 +0300 http://www.bcex.ru/info/news/nedelya-8-ya-po-pyatidesyatnicze2 Неделя 5-я по Пятидесятнице http://www.bcex.ru/info/news/nedelya-5-ya-po-pyatidesyatnicze1 Mon, 10 Jul 2017 16:35:53 +0300 http://www.bcex.ru/info/news/nedelya-5-ya-po-pyatidesyatnicze1 Неделя 7-я по Пасхе, Святых отцов I Вселенского Собора (325) http://www.bcex.ru/info/news/nedelya-7-ya-po-pasxe-svyatyix-otczov-i-vselenskogo-sobora-3253 Fri, 26 May 2017 17:40:07 +0300 http://www.bcex.ru/info/news/nedelya-7-ya-po-pasxe-svyatyix-otczov-i-vselenskogo-sobora-3253 Неделя 6-я по Пасхе, о слепом http://www.bcex.ru/info/news/nedelya-6-ya-po-pasxe-o-slepom Fri, 19 May 2017 17:12:45 +0300 http://www.bcex.ru/info/news/nedelya-6-ya-po-pasxe-o-slepom объявление http://www.bcex.ru/info/news/obyavlenie4 Tue, 16 May 2017 17:13:45 +0300 http://www.bcex.ru/info/news/obyavlenie4 Неделя 5-я по Пасхе, о самарянке http://www.bcex.ru/info/news/nedelya-5-ya-po-pasxe-o-samaryanke2 Mon, 15 May 2017 12:16:46 +0300 http://www.bcex.ru/info/news/nedelya-5-ya-po-pasxe-o-samaryanke2 Часовня святого праведного воина Феодора Ушакова http://www.bcex.ru/info/news/chasovnya-svyatogo-pravednogo-voina-feodora-ushakova Fri, 05 May 2017 12:09:24 +0300 http://www.bcex.ru/info/news/chasovnya-svyatogo-pravednogo-voina-feodora-ushakova